Αγριελιά
Αγριελιά
Αβέρωφ
Δευ. - Παρ. 09:00 – 23:00 | Σάβ. 10:00 – 19:00 22310 50 111
Δευ. - Παρ. 09:00 – 23:00 | Σάβ. 10:00 – 19:00 22310 50 111

Οροι Χρησης

Όροι εγγραφής νέου μέλους – αγοράς νέας συνδρομής, ανανέωσης συνδρομής και πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας μέσω διαδικτύου (on line)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μέσω της ιστοσελίδας μας (homegym.gr), η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ » που εδρεύει στη Λαμία, Αβέρωφ 47 , με Α.Φ.Μ. 302522759/Δ.Ο.Υ.Λαμίας, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132753454000, σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (on line) α)εγγραφής σας ως μέλους στο δίκτυο των γυμναστηρίων της β)αγοράς νέας συνδρομής και γ)ανανέωσης της συνδρομής σας σε γυμναστήριο του δικτύου μας, καταβάλλοντας το τίμημα με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η μέσω διαδικτύου (on line) αγορά των άνω υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας homegym.gr, καθώς και η πληρωμή του τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες, τους οποίους οφείλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») το σχετικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος με την ένδειξη «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες», προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών τεκμαίρεται αμάχητα με την επιλογή (κάνοντας «κλικ») του πεδίου αυτού. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών και τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, τεκμαίρεται αμάχητα η σύναψη έγκυρης σύμβασης μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία και υμών, ως καταναλωτή, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχει κάθε Συνδρομή – Προσφορά αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα μας επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο για κάθε γυμναστήριο του δικτύου μας, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης της κάθε υπηρεσίας (απεριόριστη κ.λ.π.). Επίσης, στο ίδιο σημείο διαχωρίζονται με ακρίβεια και τόσο οι τυχόν δωρεάν υπηρεσίες και ο τυχόν επιπλέον της σύμβασης δωρεάν χρόνος χρήσης των υπηρεσιών μας, όσο και οι παρεχόμενες με χρέωση πρόσθετες υπηρεσίες.
ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου και στις ώρες που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. ομαδικά προγράμματα). Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα, τόσο ενός εκ των γυμναστηρίων, όσο και του συνόλου των γυμναστηρίων.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς σε εσάς προσωπικά και όχι σε τρίτο πρόσωπο.
Κατά την χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, ο οποίος επίσης αναγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη της σύμβασης.
Υποχρεούστε, επίσης, να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία και το γυμναστήριο στο οποίο επιλέγετε να γίνεται συνδρομητής τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζετε καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που θα σας ζητηθούν, κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών συστάσεων/ προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.
ΙΙΙ. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε Συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά ιστοσελίδα μας. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως ισχύει κάθε χρονική περίοδο, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και την αμοιβή (προμήθεια) της εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους κατωτέρω όρους.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι δε τιμές – προσφορές θα ισχύουν αποκλειστικά για το χρόνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας.
Για τα νέα μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος συνδρομής θα προστίθεται και το κόστος εγγραφής αξίας 20€. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής καταβάλλεται μία φορά για κάθε πρόσωπο –συνδρομητή και αφορά όλο το δίκτυο γυμναστηρίων μας.
IV. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του άνω τιμήματος, τόσο για τις Συνδρομές, όσο και τις εγγραφές νέων μελών, πραγματοποιείται εφάπαξ, καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή (προνομιακή τιμή, απεριόριστη χρήση μέρους υπηρεσιών, δωρεάν υπηρεσίες, δωρεάν μήνες συνδρομής).
Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Η διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται μέσω της ανώνυμης εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», με την οποία συνεργαζόμαστε. Αφορά το σύνολο των πιστωτικών καρτών για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της η ανωτέρω συνεργαζόμενη εταιρεία.
Η διαδικασία της συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:
Ο καταναλωτής, αφού έχει μεταφερθεί στο χώρο της ιστοσελίδας μας, αρχικά συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού του, στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-mail. Εν συνεχεία, επιλέγει το γυμναστήριο, το οποίο τον ενδιαφέρει και την αντίστοιχη συνδρομή. Έπειτα, και αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους και συμφωνίες, μεταφέρεται αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», όπου χορηγεί τα στοιχεία που του ζητούνται, καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, με κλήση στην συνεργαζόμενη εταιρεία και στο τηλεφωνικό αριθμό 801 3003 800. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή και το γυμναστήριο που έχει επιλεγεί. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την εταιρεία μας για επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας και ένα από την συνεργαζόμενη εταιρεία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» για τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία, και υμών, ως καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, που διενεργείται εξ΄ ολοκλήρου στο περιβάλλον της εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.».
Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της άνω εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένη για να επεξεργάζεται τις διαδικτυακές (online) συναλλαγές της homegym.gr
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους, δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο) θα λαμβάνει ο καταναλωτής κατά την πρώτη επίσκεψη του στο γυμναστήριο που έχει επιλέξει.
Σε περίπτωση, που δεν παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, οφείλει να διαμαρτυρηθεί εγγράφως προς την εταιρεία μας, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μας, άλλως τεκμαίρεται αμάχητα ότι έλαβε τα σχετικά έγγραφα.
V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ( Βάσει Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών)

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης, σύμφωνα προς τα ανωτέρω. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας με την υποβολή εκ μέρους του καταναλωτή  απλής επιστολής προς το γυμναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή προς τα γυμναστήρια μας (αυτό το οποίο έχει επιλέξει), εφόσον η συστημένη επιστολή εστάλη αποδεδειγμένα εντός των τριάντα (14) ημερολογιακών ημερών.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο καταναλωτής δικαιούται για σπουδαίο λόγο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης ακόμα και μετά την παρέλευση της κατά την προηγούμενη παράγραφο τασσόμενης προθεσμίας, να καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για εφάπαξ καταβολή για την οποία εκδίδεται σχετικό παραστατικό το οποίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων θα πρέπει αφού αφαιρεθούν τα ποσά αυτά, καθώς και η αμοιβή της συνεργαζόμενης εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», από το υπολειπόμενο ποσό να παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στον καταναλωτή αφού παρακρατηθεί, σύμφωνα προς τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της αξίας αυτού του ανεκτέλεστου προγράμματος.
Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.
VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία της συναλλαγής εισάγονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», υπεύθυνη για την κρυπτογράφηση αυτών τυγχάνει η εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα της www.vivapayments.com τυγχάνει ίδρυμα πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει λάβει πιστοποίηση PCI- DSS και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας, η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Η Viva δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα προσωπικά και απόρρητα δεδομένα των πελατών της Viva είναι αποθηκευμένα μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή στα συστήματα της Viva, χωρίς άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το homegym.gr δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει με e-mail τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή να σας στείλει e-mail ζητώντας σας να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας.
Σε καμία περίπτωση μη γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας σε e-mail ή να μην απαντήσετε σε e-mails, τα οποία σας ζητάνε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.
Ως προς τα στοιχεία, τα οποία οφείλετε να συμπληρώσετε στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), η παροχή τους από εσάς με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων συνεπάγεται την ταυτόχρονη παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από τη homegym.gr, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2019 της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). 
VII. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λαμίας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει αναφορικά με το μέρος της διαδικασίας που διενεργείται στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@homegym.gr ή τηλεφωνήσετε στον αριθμό 2231050111.

Εσωτερικός Κανονισμός Γυμναστηρίων HomeGym

 • Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα κάτω των 13 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης παιδιών. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, είναι δυνατή μόνον με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος κανονισμού.
 • Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Καρδιολόγο ή Παθολόγο, όπου να βεβαιώνει την ικανότητά του μέλους για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, Digital card μέσω App του γυμναστηρίου. Τα μέλη κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο υποχρεούνται να εμφανίζουν την Digital card στην ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode) που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο, για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης θα πρέπει το μέλος να φέρνει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου.
 • Μετά την εγγραφή του στο γυμναστήριο, το μέλος θα παραλάβει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τις οδηγίες για τον τρόπο εκγύμνασης με τη βοήθεια των προπονητών, ενώ θα ακολουθήσει δωρεάν συνέντευξη με τον υπεύθυνο γυμναστή βάρδιας.
 • Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στο χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
 • Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών.
 • Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
 • Τα ραντεβού και η προτεραιότητα για τις Extra υπηρεσίες ρυθμίζονται μόνο με προηγούμενη συνεννόηση. Σε περίπτωση ακύρωση τους σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα , το μέλος χρεώνεται το ραντεβού.
 • Απαγορεύεται τα μέλη να φέρουν στους χώρους του γυμναστηρίου (καρδιαγγειακά μηχανήματα, ελεύθερα βάρη, αίθουσες ομαδικών κ.λπ.) τσάντες και αθλητικούς σάκους. Θα πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται τα ερμάρια για την προσωρινή αποθήκευση των προσωπικών αντικειμένων, και επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση της ασφάλισης των ερμαριών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρηση των μελών από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
 • Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
 • Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
 • Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.
 • Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Απαγορεύεται ρητά σε μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές (Personal Training) προς τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στη Sauna με ρούχα και τιμαλφή.
  Ο χρόνος παραμονής, η συχνότητα χρήσης και η θερμοκρασία στη Sauna πρέπει να κανονίζονται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των HomeGym
 • Το ντουζ είναι απαραίτητο πριν να χρησιμοποιήσετε τη Sauna, την πισίνα,το χαμάμ και το Solarium. Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών προϊόντων στο Solarium
 • Πρέπει το μέλος να έχει υπόψιν τα μέτρα ασφάλειας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς αντικειμένου, ευρισκομένου στο χώρο του Γυμναστηρίου προκαλείται, από υπαιτιότητα, βαρύνει εκείνον που την προκάλεσε
 • Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.
 • Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.

COVID-19
ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ενδέχεται να τροποποιηθούν μελλοντικά

⦁ Σύσταση για μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.
⦁ Όλα τα μέλη του γυμναστηρίου υποχρεούνται σε προληπτικό έλεγχο είτε με self-test για όσους είναι δικαιούχοι (μαθητές έως 12 ετών)  ή με 48ωρών rapid test για τους υπολοίπους. Το αποτέλεσμα είτε του self-test είτε του rapid test θα επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής σε κάθε επίσκεψη.
– Από την υποχρέωση  testing εξαιρούνται οι αθλούμενοι που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης , το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής κάθε φορά κατά την είσοδο.
⦁ Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους αθλούμενους, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου (στους χώρους υποδοχής, αναμονής, αποδυτήρια, ανελκυστήρες) και στην άσκηση μόνο για τους ανεμβολίαστους.
i. Οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2.
ii. Όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση τριών μέτρων από άλλους ασκούμενους.
iii. Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα.
– Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται μόνο κατά την εκτέλεση του προπονητικού τους προγράμματος, οι αθλούμενοι που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία της 2ης δόσης, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής κατά την είσοδο.
⦁ Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.
⦁ Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης (2 μέτρα) και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.
• Τα αποδυτήρια χρησιμοποιούνται μόνο για την φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των εισερχόμενων στο γυμναστήριο μελών και την χρήση ντούς (Σύμφωνα με τις κρατικές οδηγίες).
• Απαγορεύεται η χρήση η χρήση σάουνας.
⦁ Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα εκγύμνασης. Προτεινόμενες διαστάσεις 50×70 cm. Συστήνεται τα μέλη να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.
⦁ Σύσταση για χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, στρώματα)
⦁ Σύσταση για πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60οC)